Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Main Article Content

Anna Sammel


Słowa kluczowe : agroturystyka, obszary wiejskie, rozwój zrównoważony
Abstrakt
Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich ukierunkowany jest na nowe sposoby wykorzystania gospodarstw rolnych i aktywizację ich mieszkańców. Duże możliwości związane są z rozwojem różnorodnych form turystyki zrównoważonej. Coraz większe zainteresowanie wśród rolników wzbudza agroturystyka. Jest to forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym). Umiejętność obsługi ruchu turystycznego przez mieszkańców wsi związana jest zatem z rozwojem ich przedsiębiorczości i gotowością podejmowania nowych przedsięwzięć. Celem artykułu jest próba określenia roli agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Sammel, A. (2016). Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 77–88. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.23
Bibliografia

Balińska A.: Produkt turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych: wybrane zagadnienia. Red. naukowa I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

Dębniewska M., Tkaczuk M.: Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Wyd. POLTEXT, Warszawa 1997.

Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M.: Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2012, nr 8 (8). (Crossref)

Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M.: Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. „Przedsiębiorczość - Edukacja", 2013, nr 9. (Crossref)

Drzewiecki M.: Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa 1992.

Drzewiecki M.: Podstawy agroturystyki. Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2002.

Dziegieć E.: Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce. „Turyzm" 1995, t. 5, z. 1. (Crossref)

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/ [ 27.01.2015].

http://www.pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja [25.01.2015].

Idziak W.: O odnowie wsi. Poradnik, Fundacja Wspomagania Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.

Jalinik M.: Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta usług. Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej nr 123, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.

Jęczmyk A. Sammel A.: Ceny usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim. „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2012, T. XIV, z. 3.

Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kutkowska B.: Podstawy rozwoju agroturystyki. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Majewski J.: Kreowanie wizerunku turystyki wiejskiej, [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, Wydawnictwo POT, Warszawa 2005.

Sikora J.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa 1999.

Sikora J.: Innowacyjność w agroturystyce polskiej -teoria i praktyka, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki. Red. naukowa M. Jalinik, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok 2008.

Skwara A.: Wsparcie turystyki w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Spychalski G.: Agroturystyka jako element przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, [w:] Agrobiznes - pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich. Red. naukowa L. Pałasz, Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin 1998.

Sznajder M., Przezbórska L, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.

Turystyka w 2012 roku. GUS, Warszawa 2013.

Turystyka w 2013 roku. GUS, Warszawa 2014.

Wajda K.: Znaczenie doskonalenia systemów informacyjnych w branży turystycznej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Red. naukowa J. Bergier i B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005.

Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1996, nr 1.

Wojciechowska J.: Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. „Folia Turística" 2006, nr 17.

Zaręba D.: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Zawadka J.: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.