Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych

Main Article Content

Anna Sammel


Słowa kluczowe : zagroda edukacyjna, turystyka edukacyjna, edukacja dorosłych
Abstrakt
Zwiększająca się w wyniku przemian cywilizacyjnych ilość czasu wolnego stawia przed współczesnym człowiekiem zadanie jego odpowiedniego wykorzystania. Czas ten spełnia jednocześnie wiele funkcji i formy jego spędzania są zróżnicowane. Podróże i czasowy pobyt poza miejscem stałego zamieszkania mogą być dla wielu osób wartościową formą jego wykorzystania i zaspokajania różnorodnych potrzeb – w tym również tych związanych z edukacją. Turystyka edukacyjna oferowana przez właścicieli zagród edukacyjnych to ważne ogniwo systemu dydaktyczno-wychowawczego i element kształcenia ustawicznego. Z tego też względu celem publikacji była próba weryfikacji ofert zagród edukacyjnych w aspekcie roli, jaką mogą spełniać w procesie kształcenia osób dorosłych. Podstawę opracowania stanowiła analiza treści zawartych w materiałach źródłowych dostępnych na stronie www.zagroda-edukacyjna.pl. Stwierdzono, że oferta gospodarstw realizuje postulat kształcenia ustawicznego osób dorosłych, które chcą poszerzyć, zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę oraz umiejętności.

Article Details

Jak cytować
Sammel, A. (2017). Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 81–90. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.8
Bibliografia

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Czarnecka B.M.: Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo AR, Poznań 2007.

Denek K.: Pedagogiczne aspekty czasu wolnego, Lider 2006,12.

Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Kmita-Dziasek E.: Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

Kmita-Dziasek E.: Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2015.

Knowles M.S, Holton III E.F., Swanson R.A.: Edukacja dorosłych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Marks M., Jaszczak A., Marks E.: Relacje między agroturystyką a edukacją środowiskową, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo AR, Poznań 2007.

Pięta J.: Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo DRUKTUR, Warszawa 2004.

Szwichtenberg A. (red.): Podstawy turystyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 1997.

Regulamin sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody Edukacyjne", Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

Sikorska-Wolak I.: Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wydawnictwo AR, Poznań 2007.

Turos L: Turystyka edukacyjna i transgresja, [w:] Z.J. Przychodzeń (red.), Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa-Biała Waka 2002, s. 25-32.

Winiarski M.: Zmiany w wychowaniu pozaszkolnym na początku lat dziewięćdziesiątych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995, 8.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.