Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego

Main Article Content

Arkadiusz Niedziółka


Słowa kluczowe : usługi turystyczne, obszary wiejskie, turystyka, agroturystyka
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego według przedstawicieli wybranych samorządów gminnych. Materiał badawczy obejmował wyniki badań przeprowadzonych w sześciu z 17 gmin powiatu, posiadających najlepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz najatrakcyjniejsze walory przyrodnicze i kulturowe. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zawierał on pytania dotyczące czynników rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych w danej gminie oraz pytania związane z rolą władz lokalnych w tym procesie. Ankietę wypełnili specjaliści z samorządów, którzy zajmowali się promocją gminy oraz turystyką.

Article Details

Jak cytować
Niedziółka, A. (2019). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 63–72. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.6
Bibliografia

Bogusz M., Kiełbasa B.: Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych n obszarze polskich Karpat, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2014, nr 1, s. 5–21.

Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Mazur E.: Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.

Jalinik M.: Doradztwo w działalności turystycznej, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2016.

Knecht D.: Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędryck M.: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

Oleksiak A.: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Roman M., Prus P., Ramczykowska A.: Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, t. 19, nr 1, s. 151–157.

Roman M.: Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

Różycki P.: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.

Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Zawadka J.: Możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014–2020, [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, W. Kamińska (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.