Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce

Main Article Content

Arkadiusz Niedziółka


Słowa kluczowe : organizacja sieciowa, turystyka wiejska, stowarzyszenie agroturystyczne, lokalna organizacja turystyczna, obszary cenne przyrodniczo
Abstrakt
W artykule przedstawiono formy współpracy sieciowej oraz sieciowo-instytucjonalnej w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Na podstawie literatury zaprezentowano rodzaje kooperacji stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania oraz władz samorządowych z różnymi podmiotami w zakresie rozwoju usług turystycznych. Materiał badawczy obejmował analizę wyników badań przeprowadzonych z prezesami pięciu stowarzyszeń agroturystycznych oraz analizę badań zrealizowanych w 16 gminach województwa małopolskiego.

Article Details

Jak cytować
Niedziółka, A. (2020). Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 91–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.8
Bibliografia

Albrecht J.N.: Networking for sustainable tourism – towards a research agenda, Journal of Sustainable Tourism 2013, nr 21(5), s. 639–657. (Crossref)

Borzyszkowski J.: Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

Bratnicki M.: Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, J. Lichtarski, H. Jagoda (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2000, nr 851, s. 271–280.

Dredge D.: Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism Management 2006, nr 27(2), s. 269–280. (Crossref)

Dwojacki P., Nogalski B.: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 1998, nr 4, s. 8–11. (Crossref)

Guzal-Dec D.: Cooperation for the Development of Tourism in a Region Based on the Example of Local Governments of Municipalities within the Valuable Natural Areas of the Lublin Province, Economic and Regional Studies 2017, nr 10(3), s. 63–73. (Crossref)

Jalinik M.: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.

Jalinik M.: Doradztwo w działalności turystycznej, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Białystok 2016.

Jewtuchowicz A.: Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, E. Kolendowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Leśniak L.: Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, J. Majewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.

Lista Małopolskich LGD, http://www.spisz.org/node/49 (dostęp: 20.05.2020)

Małopolska, Ochrona przyrody, https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/ochronaprzyrody (dostęp: 17.05.2020)

March I., Wilkinson I.: Conceptual tools for evaluating tourism partnerships, Tourism Management 2009, nr 30(3), 455–462. (Crossref)

Migdał M.: ROT i LOT jako instrumenty polityki turystycznej – wstęp do analizy struktury formalno--prawnej oraz zasad zwyczajowych funkcjonowania ROT i LOT, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie 2007, nr 6, s. 27.

Ministerstwo Sportu i Turystyki: Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Warszawa 2008.

Pawlusiński R.: Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Presenza A., Cippolina I.: Analysing tourism stakeholders networks, Tourism Review 2010, nr 65(4), s. 17–30. (Crossref)

Radecki W.: Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków 1987.

Sikora J.: Agroturystyczny biznes, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organziacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1995.

Sikora J.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2009.

Sikorska-Wolak I.: Instytucjonalne czynniki rozwoju agroturystyki, [w:] Agroturystyka – moda czy potrzeba?, G.A. Ciepiela, J. Sosnowski (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Wojciechowska J.: Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Wykaz lokalnych organizacji turystycznych w Polsce, https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1732/LOKALNE%20Organizacje%20Turystyczne_1.05.2020.pdf (dostęp: 20.05.2020).

Wykaz stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce, http://cdr112.e-kei.pl/agroturystyka/images/Baza_stowarzyszen_at.pdf (dostęp: 20.05.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.