Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo w rozwoju turystyki na przykładzie regionu Polski Wschodniej

Main Article Content

Katarzyna Gralak


Słowa kluczowe : wielokulturowość, dziedzictwo wielokulturowe, produkt turystyczny
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie idei wielokulturowości oraz jej wykorzystania w kształtowaniu regionalnej oferty turystycznej w regionie Polski Wschodniej. Wielokulturowość tego regionu to jeden z podstawowych zasobów będących czynnikiem atrakcyjności turystycznej. Region wykorzystuje ten zasób w turystyce na wiele sposobów: od organizacji imprez, tworzenia szlaków dziedzictwa kulturowego, po promocję dziedzictwa kulinarnego. W artykule przedstawiono ideę wielokulturowości oraz wielokulturowy region Polski Wschodniej, a następnie, na podstawie źródeł wtórnych, tj. oficjalnych stron urzędów marszałkowskich, instytucji odpowiedzialnych za promocję turystyki w regionie, oficjalnych stron produktów turystycznych i działań organizacji reprezentujących grupy mniejszościowe, zidentyfikowano kluczowe produkty wielokulturowe regionu oraz omówiono wkład poszczególnych mniejszości w kształtowanie oferty turystycznej regionu.

Article Details

Jak cytować
Gralak, K. (2022). Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo w rozwoju turystyki na przykładzie regionu Polski Wschodniej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 53–64. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.18
Bibliografia

Bucholz, M. (2014). Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej. Warszawa: Instytut Turystyki.

Dziadowiec, J. (2016). Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki (etnoturystyki) oraz forma or¬ganizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folktu- rystów. Turystyka Kulturowa, 3, s. 91-115.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (projekt). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Załącznik do uchwały nr 5/2022 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2022.

Gołka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Gudaszewski, G. (2015). Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Staty¬stycznych, s. 29.

Kozak, M. (2011). Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 1-89.

Krajewska-Kułak, E., Łukaszuk C., (2010). Wielokulturowość społeczeństwa polskiego. W: E. Krajewska- -Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska (red.). Problemy wielokulturowości w medycy¬nie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Pobrano z: http://www.wydawnictwopzwl.pl/ download/229290100.pdf (dostęp: 10.10.2022).

Kubicki, P. (2012). Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec kulturowego dziedzictwa. Pogranicze, Studia Społeczne, 20, s. 53-66. (Crossref)

Mikos von Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: KulTur.

Misiejuk, D. (2011). Transkulturowość w świetle zwyczajów oraz twórczości regionalnej Podlasia. Rewitalizacja tradycji pogranicza. Pogranicze, 17, s. 133-148. (Crossref)

Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2020 (2005). Warszawa: Ministerstwo Kultury.

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych (2019). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Pasieka, A. (2013). Wielokulturowość po polsku. O polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania polskości. Kultura i Społeczeństwo, 3, s. 129-155. (Crossref)

Program rozwoju turystyki do 2020 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 r.,

Białystok 2010, s. 5. Pobrano z: bip//wrotapodlasia.pl (dostęp: 19.12.2022).

Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 r. z pespektywą do 2030 r., s. 21.

Pobrano z: https://zarabiajnaturystyce.pl/fileadmin/user_upload/Polityka_turystyczna/Pro- gram_rozwoju_turystyki_w_woj._lubelskim.pdf (dostęp: 19.12.2022).

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Pobrano z: https://www.polskawschodnia.gov.pl/ media/109416/POPW_20220628.pdf (dostęp: 10.10.2022).

Puchnarewicz, E (2010). Znaczenie wielokulturowości w turystyce u progu XXI wieku. W: E. Puchna- rewicz (red). Wielokulturowość w turystyce. Warszawa: Libron, s. 15-33.

Sadowski, A. (2016). Wielokulturowość jako czynnik zróżnicowanego i intelektualnego rozwoju Polski, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (82), s. 69-82. (Crossref)

Stepaniuk, J. (2021). Wielokulturowość w (przed)pandemicznym świecie i jej znaczenie dla procesu uczeniasięmiędzykulturowego. Podstawy Edukacji, 14, s. 41-57. DOI: https://doi.org/10.16926/ pe.2021.14.04 (Crossref)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2017.

Strategia rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020- 2025, s. 19. Pobrano z: https://www.podkarpackie.pl/images/TURYSTYKA/dokumenty_2021/ Strategia_Rozwoju_Komunikacji_Marketingowej_Turystyki_woj_Podkarpackiego_PDF_892_ MB.pdf (dostęp: 19.12.2022).

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, s. 10. Pobrano z: https://bip.warmia.mazury.pl/409/strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa- warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html (dostęp: 19.12.2022).

Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020. Pobrano z: www.wro- ta-swietokrzyskie.pl (dostęp: 10.10.2022).

Szczepański, M.S., Śliz A. (2011). Mozaikowy region etniczny i jego społeczne metamorfozy. Przypadek Górnego Śląska. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Tom 2, s. 232-249.

Śliz, A., Szczepański, M.S. (2017). The phenomenon of multiculturalism: the case of Poland. Social Pa¬thology and Prevention, 2, s. 37-51. DOI: https://doi.org/10.25142/spp.2017.007 (Crossref)

UNWTO (2017). Definitions Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), s. 18. Pobrano z: http: //cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ctcdefinitionsenweb.pd (dostęp: 10.10.2022).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. nr 17 poz. 141, z późn. zm.).

Włoch, R. (2012). Poland: Multiculturalism in the Making? W: R. Taras, (red). Challenging Multicultur¬alism. Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 257-279. DOI: https://doi.org/10.1515/9780 748664597 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.