Ocena zagospodarowania Szlaku Konnego Puszczy Augustowskiej i Mazur (na obszarze Nadleśnictwa Augustów)

Main Article Content

Katarzyna Gralak


Słowa kluczowe : turystyka konna, Szlak Konny Puszczy Augustowskiej i Mazur, NadleśnictwoAugustów
Abstrakt
Obszar Polski Północno-Wschodniej ma znaczny potencjał sprzyjający rozwojowiturystyki konnej, przejawiający się dużym udziałem parków narodowych i krajobrazowych,terenów leśnych, małą gęstością zaludnienia i zróżnicowanym krajobrazem, w którym możnawyznaczyć szlaki konne. Celem artykułu jest ocena stanu zagospodarowania Szlaku KonnegoPuszczy Augustowskiej i Mazur oraz jego roli w promocji turystycznej regionu. W badaniuwzięły udział 63 osoby korzystające z infrastruktury szlaku konnego oraz przedstawiciele NadleśnictwaAugustów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz techniką ankiety.Użytkownicy szlaku bardzo dobrze ocenili bezpieczeństwo na szlaku oraz jego walory przyrodniczo-krajobrazowe, skrytykowali natomiast stan infrastruktury niezbędnej do uprawianiaomawianego typu rekreacji. Podkreślono również brak działań promocyjno-informacyjnych.

Article Details

Jak cytować
Gralak, K. (2024). Ocena zagospodarowania Szlaku Konnego Puszczy Augustowskiej i Mazur (na obszarze Nadleśnictwa Augustów). Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 55–65. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.5
Bibliografia

Balińska, A., Kowalska, M. (2011). Turystyka jeździecka jako forma turystyki kwalifikowanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 78, s. 421-430.

Chodkiewicz, K., Drabek, E. (2009). Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździeckiej jako element promocji lasów państwowych. Studia i Materiały CEPL, 11, s. 291-298.

Dudek, T., Rejman, B. (2019). Wpływ turystyki jeździeckiej na środowisko leśne na przykładzie Nadleśnictwa Leżajsk. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 18 (4), s. 245-250. (Crossref)

Hiev, K. (2015). Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich. Turystyka i Rekreacja, 2 (14), s. 181--190.

Informator turystyczny Z biegiem Kanału Augustowskiego. Augustów: Gmina Miasto Augustów.

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych (2014). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj".

Józefczyk, M. (2014). Perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, s. 138-145.

Kacprzyk, W. (2016). Szlaki konne w lasach państwowych. Nowy Bedoń: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Kacprzyk, W., Rothert, M. (2013). Szlaki konne w Lasach Państwowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, r. 15, 37 (4), s. 263-269.

Kamel, M. (2020). Turystyka jeździecka w Wielkopolsce - teoretyczno-empiryczna analiza wizerunku regionu jeździeckiego. Praca doktorska AWF w Poznaniu, s. 7-411. Pobrano z: https://awf.poz-nan.pl/wp-content/uploads/2022/10/Praca_doktorska_MartaKamel_2020_56.pdf (dostęp: 09.05.2024).

Kozak, M. (2015). Wyzwania przed turystyką jeździecką w Polsce. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj, s. 143-152.

Mazurek-Kusiak, A. (2018). Charakterystyka popytu na rekreację konną w polskich lasach. Sylwan, 9, s. 785-792.

Miazek, P. (2019). Turystyka na obszarach chronionych w Polsce. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 9, s. 114. (Crossref)

Łuczak, M. (2015). Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, s. 28. (Crossref)

Omelan, A. A., Kozłowska, N. (2017). Rekreacja konna - motywy uczestnictwa i wpływ na życie jeźdźców. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 3 (21), s. 52-62.

Pawlikowska-Piechotka, A., Łukasik, N. (2021). Kluby jeździeckie - oferta elitarna czy dostępna dla wszystkich? Mazowsze. Studia Regionalne, 36, s. 85-116. DOI: www.http://doi.org/10.21858/ MSR.36.05 (Crossref)

Stasiak, A., Śledzińska, J., Włodarczyk, B. (2014). Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji. Warszawa--Łódź: Wydawnictwo PTTK „Kraj".

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 (Dz.U. 1991 r. nr 101, poz. 444).

Wandachowicz, P. (2010). Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 1 (24), s. 225-232.

Wincewicz-Bosy, M. (2011). Łańcuch dostaw ośrodków jeździeckich jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. International Journal of Management and Economies, 31, s. 351-364.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.