Wykorzystanie potencjału turystycznego Szlaku Piastowskiego – wybrane aspekty

Main Article Content

Longina Chojnacka-Ożga
Wojciech Ożga


Słowa kluczowe : Szlak Piastowski, impreza turystyczna, media społecznościowe, quest
Abstrakt
Szlak Piastowski jest jednym z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce. Długość odcinka o przebiegu wschód-zachód to ok. 250 km, a odcinka północ-południe ok. 210 km. W obrębie szlaku istnieje możliwość organizowania wycieczek tematycznych uwzględniających różne jego części i atrakcje. Wycieczki organizowane przez biura podróży najczęściej są skierowane do dzieci i młodzieży. Oferty wycieczek są jednak mało zróżnicowane mimo działań podejmowanych przez Organizację Turystyczną Szlak Piastowski oraz klaster turystyczny Szlak Piastowski. Na podstawie analizy ofert wycieczkowych po Szlaku Piastowskim z 30 biur podróży można stwierdzić, że potencjał turystyczny regionów, przez które przebiega szlak, jest niewystarczająco wykorzystywany.

Article Details

Jak cytować
Chojnacka-Ożga, L., & Ożga, W. (2023). Wykorzystanie potencjału turystycznego Szlaku Piastowskiego – wybrane aspekty. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 73–82. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.7
Bibliografia

Bosiacki, S. (2016). Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33), s. 151–162.

Chojnacka-Ożga, L., Ożga, W. (2011). Stan obecny i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce. W: I. Ozimek (red.). Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 89–108.

Florek, W., Majewski M. (2021). Elementy geoturystyczne na Szlaku Piastowskim. Słupskie Prace Geograficzne 18, s. 5–13.

Górska-Zabielska, M. (2015). Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny. Przegląd Geologiczny 63 (8), s. 455–464.

Hetman, K. (2012). Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce Szlakiem Piastowskim w odniesieniu do turystyki edukacyjnej. Studia Lednickie XII, s. 161–186.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kołodziejczak, A. (2016). Inicjatywy klastrowe jako narzędzie regionalnego rozwoju turystyki. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. CLXXII, s. 137–148.

Kołodziejczyk, K. (2014). Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 5, s. 115–128.

Koźlak, A. (2008). Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 5–14.

Łęcki, W. (2006). Szlak Piastowski – przewodnik. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.

Łuczak, M. (2015). Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne Problemy Zarządzania,

Finansów i Marketingu nr 40. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 21–31.

Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008–2020 (2020). Pobrano z: https://powiat-gniezno.pl/fotki/files/files/old/r_files/III_raport_strategia_turystyki.pdf (dostęp: 21.03.2023).

Rohrscheidt v., A. M. (2008). Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania. Turystyka Kulturowa 2, s. 18–31.

Rohrscheidt v., A. M. (2009). Szlak Piastowski. Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego. Turystyka Kulturowa 4, s. 67–84.

Rohrscheidt v., A. M. (2013). Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna. Kraków: Proksenia.

Stasiak, A. (2006). Produkt turystyczny – szlak. Turystyka i Hotelarstwo 10, s. 17–18.

Szał, Ł. (2018). Szlak Piastowski jako sieciowy produkt turystyczny w ocenie użytkowników mediów społecznościowych. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace 20, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 93–108.

Wróblewski, R. (1996). Dlaczego i po co utworzono oraz czym jest Nadgoplański Park Tysiąclecia? Studia Lednickie 4, s. 11–21.

https://szlakpiastowski.pl/

https://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe/questy/

https://www.piastino.pl/wycieczki-dla-kuracjuszy/

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.