Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych

Main Article Content

Joanna Pietrzak-Zawadka
Paulina Malej


Słowa kluczowe : rola lasu dla społeczeństwa, rekreacja na terenach leśnych, lasy miejskie Białegostoku, lasy w zasięgu aglomeracji, obszary problemowe leśnictwa
Abstrakt
Zarówno na terenie Białegostoku, jak i w jego otoczeniu występują liczne obszary leśne o dużych walorach środowiska przyrodniczego. Dzięki sprzyjającemu położeniu w granicach Puszczy Knyszyńskiej, urozmaiconej rzeźbie i bogatej szacie roślinnej są one źródłem zaspokojenia potrzeb wypoczynkowych, zdrowotnych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. W opracowaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Dokonano także analiz dotyczących funkcji lasu w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych mieszkańców na terenach leśnych. Obszary leśne położone w obrębie Białegostoku stanowią ważne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, jak również istotny element systemu przyrodniczego Białegostoku o funkcjach rekreacyjnej, dydaktycznej, społecznej, a także prozdrowotnej.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak-Zawadka, J., & Malej, P. (2021). Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 93–103. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.9
Bibliografia

Germann-Chiari C., Seeland C.: Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics 2004, nr 6. (Crossref)

Grahn P., Stigsdotter U.A.: Landscape architecture and stress. Urban Forestry and Urban Greening 2003, nr 2 (1). (Crossref)

Hastie C.: The Benefits of Urban Trees. Warwick District Council, Warwick 2003.

Instrukcja urządzania lasu. Część I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. PGL LP, CILP, Warszawa 2012.

Jaszczak R., Świgoń A.: Leśna turystyka podmiejska w lasach gospodarczych na przykładzie Nadleśnictwa Karczma Borowa. [W:] Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. AWF w Warszawie, Warszawa 2004.

Jaszczak R.: Las i gospodarka leśna w zasięgu oddziaływania miast w Polsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2008, R. 10. z. 3 (19).

Kaplan S.: The Urban Forest as a Source of Psychological Well-Being. [W:] G. Bradley (red.): Urban Forest Landscapes. Integrating Multidisciplinary Perspectives. University of Washington Press, Seattle and London 1995.

Konijnendijk C.C.: A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics 2003, nr 5. (Crossref)

Krawczyk B., Błażejczyk K.: Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wschodniej. Zeszyty IGiPZ PAN 1999, nr 58.

Lawrence H.W.: Changing Forms and Persistent Values: Historical Perspectives on the Urban Forest. [W:] G. Bradley (red.): Urban Forest Landscapes: Integrating Multidisciplinary Perspectives.University of Washington Press, Seattle and London 1995.

Łonkiewicz B.: Urządzanie i zagospodarowanie lasu w terenach zurbanizowanych i uzdrowiskowych. Postępy Techniki w Leśnictwie 1997, nr 64.

Pawłowicz J.A.: Społeczne i krajobrazowe funkcje lasów miejskich na terenach zurbanizowanych. Przestrzeń. Urbanistyka. Architektura 2016, nr 2.

Rocznik Statystyczny Leśnictwa, GUS, Warszawa 2020.

Springgate L. Hoesterey R.: Managing the Urban Forest for Multiple Benefits. [W:] Bradley, G. (red.): Urban Forest Landscapes: Integrating Multidisciplinary Perspectives. University of Washington Press, Seattle and London 1995.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.

Ważyński B.: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1995.

Ważyński B.: Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich. Biblioteczka leśniczego. Wydawnictwo Świat. Warszawa 2007, z. 253, s. 1–18.

Ważyński B.: Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Poradnik leśnika. PWRiL, Warszawa 2011.

www.bialystok.pl (dostęp: 26.12.2020).

www.lasy.gov.pl (dostęp: 10.04.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.