Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej

Main Article Content

Joanna Pietrzak-Zawadka
Jan Zawadka Zawadka
Sebastian Sakowicz

Abstrakt

Celem opracowania było zaprezentowanie preferencji mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej, a także ocena atrakcyjności oraz identyfikacja ważniejszych braków w zagospodarowaniu rekreacyjnym tego obszaru. Na rzecz realizacji tak postawionego celu przeprowadzono badania ankietowe z udziałem 226 osób. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzić można, że głównym powodem wizyt białostoczan na obszarze Puszczy Knyszyńskiej była potrzeba relaksu i aktywnego wypoczynku, realizowanego często poprzez podejmowanie aktywności fizycznej. Najpopularniejsze okazały się obszary w pobliżu cieków wodnych, a także miejsca w okolicy dróg. Atrakcyjność puszczy oceniono bardzo wysoko, co znalazło odzwierciedlanie w częstotliwości i czasie trwania pobytów. Wśród głównych mankamentów w zagospodarowaniu rekreacyjnym tego obszaru badani wskazali małą liczbę ścieżek edukacyjno-dydaktycznych i szlaków rowerowych oraz niedostatek kładek i mostków na rzekach i strumieniach.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. Z., & Sakowicz, S. (2022). Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 81–90. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.8
Bibliografia

Banaszuk, H. (1995) Położenie Puszczy Knyszyńskiej, zarys rzeźby i budowy geologicznej. W: A. Czerwiński (red.). Puszcza Knyszyńska. Monografia przyrodnicza. Supraśl. Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu s. 11-21. (Crossref)

Bielinis, E. (2020). Walory prozdrowotne lasów w świetle oczekiwań społecznych. Postępy Techniki w Leśnictwie 148, s. 26-31.

Ciszek, M. (2021). Społeczno-kulturowe i ekologiczno-zdrowotne funkcje lasu. Studia Ecologiae et Bioethicae 19 (1), s. 5769. DOI: http://doi.Org/10.21697/seb.2021.19.l.05 (Crossref)

Gołembiewski, A. (2008). Puszcza Knyszyńska. Obszar gospodarowania siedmiu nadleśnictw RDLP w Białymstoku. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Gołos, P. (2018). Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej - wyniki badań opinii społecznej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie 22.

Gołos, P., Janeczko, E. (2001). Las i jego funkcje w opinii Polaków. Badania opinii publicznej OBOP. W: Modelowe zagospodarowanie lasu dla rekreacji i wypoczynku w wybranych LKP - badania opinii publicznej. Dokumentacja naukowa. Maszynopis. Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa.

Gołos, P., Zając, S. (2004). Społeczne potrzeby i preferencje w zakresie rekreacyjnej funkcji lasu. W: K., Pieńkos (red.). Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego.

Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. (2013). Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 15, 37/4, s. 105-110.

Harumi, I., Chorong, S., Yoshifumi, M., (2017). Evaluating the relaxation effects of emerging foresttherapy tourism: A multidisciplinary approach. Tourism Management 62, s. 322-334. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.tourman.2017.04.010 (Crossref)

Janusz, A., Piszczek, M. (2008). Oczekiwania społeczeństwa wobec lasu-na przykładzie odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 10, 3 (19), s. 139-151.

Janusz, A., Pochopień, J. (2012). Funkcje lasu w świetle preferencji konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2, s. 62-73.

Jaroszewicz, B. (2007). Różnorodność biologiczna lasów polskich. Wszechświat 7-9, s. 216-221.

Jaszczak, R., Świgoń, A. (2004). Leśna turystyka podmiejska w lasach gospodarczych na przykładzie Nadleśnictwa Karczma Borowa. W: Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego, s. 115-121.

Kikulski, J. (2015). Preferencje społeczne w zakresie czasu wypoczynku w lasach obrębów Warlubie i Drwęca. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 9, s. 76-85.

Klocek, A. (1998). Pozaprodukcyjne funkcje lasu - dobra publiczne gospodarki leśnej, Sylwan 142 (11), s. 5-20.

Kruk, H. (2015). Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce - wyniki badań. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 42 (2), s. 45-55. DOI: 10.18276/ sip.2015.42/2-04 (Crossref)

Lee, I., Choi, H., Bang, K.-S., Kim, S., Song, M., Lee, B. (2017). Effects of Forest Therapy on Depressive Symptoms among Adults: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research 14, 321. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerphl4030321 (Crossref)

Manning, R., Valliere, W., Minteer, B. (1999). Values, ethics, and attitudes toward national forest management: an empirical study. Society & Natural Resources 12 (5), s. 421-436. (Crossref)

Marszałek, T. (1997). O dziedzictwie leśnym Polski i świata. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Ochiai, H., Ikei, H., Song, C., Kobayashi, M., Miura, T., Kagawa, T., Li, Q., Kumeda, S., Imai, M., Miyazaki, Y. (2015). Physiological and Psychological Effects of a Forest Therapy Program on Middle-Aged Females. International Journal of Environmental Research 12, s. 15222-15232. DOI: https:// doi.org/10.3390/ijerphl21214984 (Crossref)

Pawłowicz, J.A., Szafranko, E. (2014). Rola partycypacji społeczeństwa w kształtowaniu lasów miejskich jako czynnika zrównoważonego i ekologicznego projektowania przestrzeni zurbanizowanej. Logistyka 6, s. 12924-12935.

Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. (2015). Forest therapy jako forma turystyki zdrowotnej. Ekonomia i Środowisko 4 (55), s. 200-209.

Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. (2016). A valuable natural area as an implementation place of innovative health forms of tourism on the example of forest therapy. Studia Ekonomiczne i Regio-nalne/Economic and Regional Studies 9 (3), s. 112-120.

Płotkowski, L. (1995). Pieniężna wycena nierynkowych dóbr, świadczeń i użyteczności leśnych. Sylwan 139 (11), s. 5-27.

Sawicki, B., Kobyłka, A. (2015). Ocena ruchu turystycznego w parku krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Ekonomia i Środowisko 4 (55), s. 243-252.

Zając, S. (2006). Polska, W: E., Bernadzki (red.). Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, s. 326-340.

Białystok Subiektywnie (2016): https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2016/08/25/puszcza-knyszynska-kwintesencja-podlasia/ (dostęp: 20.06.2022).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.