The importance and use of forest areas in local development

Main Article Content

Joanna Pietrzak-Zawadka
Jan Zawadka

Abstrakt
Forest areas and related resources are significant determinants of local development. Especially in regions characterized by considerable forest cover, the forest may constitute the basis and determine the pace and direction of socio-economic development. The study presents local development issues and discusses the diverse role and potential impact of the presence of forest areas on this development. The analysis of the scientific literature in this field allows us to conclude that this impact is highly significant, complex, and multifaceted and that conscious and responsible forest use planning can be the basis for the sustainable development of many territorial units.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak-Zawadka, J., & Zawadka, J. (2021). The importance and use of forest areas in local development. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 89–99. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.22
Bibliografia

Barszcz A.: The influence of harvesting of non-wood forest products on the economic situation of households in Poland. „Electronic Journal of Polish Agriculture Universities” 2006, no 9(2), http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-08.html, access 02.11.2021.

Bell S., Tyrväinen L., Sievänen T., Pröbstl U., Simpson M.: Outdoor Recreation and Nature Tourism: A European Perspective. “Living Reviews in Landscape Research” 2007, no 1(2), p. 1-46. (Crossref)

Blakley E.J.: Planning of Local Economic Development. Theory and the Practice. 3th edition. SAGE Publications, Thousand Oaks 2002.

Blombäck P., Poschen P., Lövgren M.: Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector. Geneva Timber and Forest Discussion Papers. ECE/TIM/DP/29. United Nations, New York, Geneva 2003.

Derek M.: Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Rozprawa doktorska. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (Ed.): Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2007.

Graja-Zwolińska S., Sychała A.: Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2011, no 13(3), p. 227-231.

Jalinik M.: Promocja w rozwoju sylwanoturystyki. „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2017, no 7, p. 13-23. (Crossref)

Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Podręcznik akademicki. Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002.

Jałowiecki B.: Lokalizm a rozwój (szkic z socjologii układów lokalnych). [in:] Problemy rozwoju regionalnego, Studia z gospodarki przestrzennej. B. Jałowiecki (Ed.). Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988, p. 17-64.

Kozioł L., Muszyński Z.: Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, no 13(2), p. 317-327.

Laurów Z.: Sylwaturystyka. „Zeszyty Naukowe WSKFiT” 2007, no 5, p. 73-79.

Majewska E.: O Marnotrawstwie i skąpstwie, lasom szkodliwych... – a współczesne dylematy dotyczące zagadnień racjonalnego użytkowania leśnych surowców niedrzewnych. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2014, no 38(1), p. 31-39.

Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. [in:] Gospodarka regionalna i lokalna. Z. Strzelecki (Ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 67-68.

Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.

Muszyński Z., Kozioł L.: Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2013, vol. 22(1), p. 100-101.

Muszyński Z., Kozioł L.: Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania” 2012, no 2(21), p. 101-112.

Nowacka W.: Funkcje lasu z punktu widzenia rozwoju lokalnych społeczności. [in:] Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. S. Zając, K. Rykowski (Eds.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2015.

Nowacka W.L.: Wykorzystanie dóbr lasu – punkt widzenia społeczności lokalnej. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2012, no 14, issue 32(3), p. 155-160.

Nowacka W.Ł., Woźnicka M., Staniszewski P.: Znaczenie pożytków leśnych dla funkcjonowania rodziny – case study. „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2014, no 16(38), issue 1, p. 54-60.

Nowacka W.Ł.: Kobiety w polskim leśnictwie – wybrane problemy. „Leśne Prace Badawcze” 2007, no 1, p. 77-95.

Nowińska E.: Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. [in:] Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego. B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska (Eds.). Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.

Orłowska J.: Czynniki i bariery rozwoju lokalnego. Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Vol. 1. Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza. E. Gruszewska, K. Karpińska, A. Protasiewicz (Eds.). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, p. 44-56.

Pankau F., Parteka T.: Planowanie miejscowe w realizacji zadań gminy. [in:] Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych. Materiały z I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN, Gdańsk 2001.

Parysek J.J. (Ed.) Rozwój lokalny. Zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. KPZK PAN. Warszawa 1995.

Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: A valuable natural area as an implementation place of innovative health forms of tourism on the example of forest therapy. „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies” 2016, vol. 9, no 3, p. 112-120.

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: Dobre praktyki z zakresu turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych. [in:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych: turystyka w teorii i praktyce. M. Jalinik, S. Bakier (Eds.). Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2018, p. 170-183.

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodów botanicznych. [in:] Turystyka i Rozwój Regionalny. Wielowymiarowość rekreacji i turystyki oraz ich funkcje. No 13. A. Balińska, J. Zawadka (Eds.). SGGW w Warszawie, Warszawa 2020, p. 127-137. (Crossref)

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: Forest therapy jako forma turystyki zdrowotnej. „Ekonomia i Środowisko” 2015, no 4(55), p. 199-209.

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: The forest arborets and their activities for forest and nature education. „Ekonomia i Środowisko” 2018, vol. 64, no 1, p. 121-131.

Porter B., Tyra M., Wojewódzka-Wiewiórska A.: Las jako czynnik rozwoju lokalnego. „Studia i Materiały CEPL” 2016, no 18, issue 49B/5, p. 20-28.

Rocznik Statystyczny Leśnictwa. 2020. GUS, Warszawa 2020.

Sekuła A.: Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu. „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia” 2001, no 40(588), p. 89-95.

Turystyka KPN: ponad milion gości rocznie, https://ikampinos.pl/artykul/turystyka-kpn-ponad/258433, access 02.11.2021.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444.

Wojewódzka A.: Rozwój jednostek terytorialnych – rozważania definicyjne i sposoby pomiaru. [in:] Fundusze europejskie w gminach: rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów. M. Stawicki (Ed.). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.

Wojewódzka-Wiewiórska A.: Determinants of rural areas development in the theory. [in:] Development Prospects of Rural Areas Lagging Behind in the CEE Region. Conference Proceeding. L. Villanyi (Ed.). Szent István University, Gödöllő 2011.

Wojtasiewicz L.: Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne. „Biuletyn KPZK PAN” 1997, nr 177, 7-18.

Wojtasiewicz L.: Planowanie rozwoju lokalnego. [in:] Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny. Vol. 22. Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. B. Gruchman, J. Tarajkowski (Eds.). Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, p. 37-47.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>