Popularność pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie

Main Article Content

Jan Zawadka
Agata Wiśniewska


Słowa kluczowe : turystyka kwalifikowana, piesza turystyka górska, preferencje, motywy, studenci
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie popularności pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie oraz ukazanie ich motywów, preferencji i zachowań pod¬czas realizacji wyjazdów tego typu na terenie Polski. Badania, z udziałem 104 respondentów, zostały przeprowadzone w 2022 r. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankiety. Dominującym podczas wyjazdów w celu uprawiania pieszej turystyki górskiej okazał się motyw katartyczny (związany z chęcią odpoczynku i odreagowaniem stresu), a także motyw zdrowotny (poprawa samopoczucia fizyczno-psychicznego). Determinantami wyboru pasma górskiego lub szlaku turystycznego były walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz po¬ziom trudności trasy. Najpopularniejszymi pasmami górskimi do realizacji wędrówek były Tatry i Bieszczady, a wyjazdy takie podejmowano najczęściej raz w roku. Miesiącem dominującym pod tym względem był wrzesień.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J., & Wiśniewska, A. (2023). Popularność pieszej turystyki górskiej wśród studentów SGGW w Warszawie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 139–150. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.13
Bibliografia

Adamczyk, J. (2011). Od turystyki aktywnej do ekstremalnej, czyli miejsce turystyki kwalifikowanej na współczesnym rynku. W: I. Ozimek (red.). Trendy w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 63–88.

Arnold, A. (2011). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Bończak, B. (2013a). Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.). Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49–62.

Bończak, B. (2013b). Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej. W: R. Pawlusiński (red.). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 121–134.

Czarnowski, A. (2009). Działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w latach 1951–2000. Rozwój i występujące problemy. W: E. Matusiak-Gordon (red.). Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK. Warszawa: Zarząd Główny PTTK, s. 13–96.

Deja, W. (red.). (1986). Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Durydiwka, M. (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna). W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 249–289.

Fąk, T., Jarecka, P. (2014). Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i gór Izerskich na podstawie badanych turystów. W: P. Zarzycki (red.). Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo AWF, s. 163–170.

Gaworecki, W. W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gibson, H. J. (1998). Sport tourism: a critical analysis of research. Sport Management Review 1, s. 45–76.

Gierczyk, Z., Ocieczek, B. (2011). Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży. Studia Periegetica 6, s. 65–76.

Grobelny, J., Wiesner, W., Zarzycki, P. (2010). Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich. Ekonomiczne Problemy Usług 590 (52), s. 321–329.

Kaganek, K. (2015). Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, s. 21–37.

Kapuściński, J., Zając, M. (2007). ABC… Bezpiecznego wędrowania. Warszawa: Zarząd Główny PTTK.

Kulczycki, Z. (1977). Zarys historii turystyki w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurek, A., Szmytke, R. (2003). Turystyka piesza górska. W: T. Burzyński, M. Łabaj (red.). Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Warszawa: Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu Uniconsult, s. 124–128.

Łobożewicz, T. (1983). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.

Martinez-Ibarra, E., Gomez-Martin, M., Armesto-Lopez, X, Pardo-Martinez, R. (2019). Climate Preferences for Tourism: Perceptions Regarding Ideal and Unfavourable Conditions for Hiking in Spain. Atmosphere 10 (646), s. 1–14. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos10110646

Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: WSE.

Militz, W. (1973). Turystyka kwalifikowana, jej charakter i znaczenie. Warszawa: Sport i Turystyka.

Mokras-Grabowska, J. (2015). Turystyka kwalifikowana – od idei do praktyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, s. 347–357.

Naderifar, M., Goli, H., Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. Strides in Development of Medical Education (14), e67670. DOI: https://doi.org/10.5812/SDME.67670

Niekurzak, Z., Szczepanik, U. (2014). Zainteresowania trenerów osiedlowych turystyką górską. W: P. Zarzycki (red.). Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 137–149.

Nowacki, M. (2011). Czym jest turystyka przygodowa? W: W. Siwiński, D. Mucha-Szajek (red.). Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań. Poznań: WSHiG, s. 281–290.

Sadler, G. R., Lee, H. C., Lim, R. S., Fullerton, J. (2010). Recruitment of hard-to-reach population subgroups via adaptations of the snowball sampling strategy. Nursing & Health Sciences 12, s. 369–374. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.x

Stasiak, A., Śledzińska, J., Włodarczyk, B. (red.). (2015). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.

Śledzińska, J. (2015). Turystyka kwalifikowana – środek czy cel działalności polskich towarzystw turystycznych? W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, s. 271–288.

Tomik, R. (2013). Active Sport Tourism – a survey of students of Tourism and Recreation. Journal of Tourism, Recreation & Sport Management 1, s. 13–20.

Turystyka górska. (2014). Pobrano z: https://www.pttk.pl/turystyka-gorska.html#.Yi9zvnrMK3A (dostęp: 05.02.2014).

Umiastowska, D., Pławińska, L., Umiastowska, M. (2013). Obszary górskie jako miejsce aktywności ruchowej młodzieży. W: P. Zarzycki, J. Grobelny (red.). Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 16–27.

Winiarski, R. (1991). Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka. Kraków: AWF w Krakowie.

Voicu, M. C. (2011). Using the Snowball Method in Marketing Research on Hidden Populations. Challenges of the Knowledge Society 2011 (1), s. 1341–1351.

Weber, K. (2001). Outdoor adventure tourism. A review of research approaches. Annals of Tourism Research 28 (2), s. 360–377.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>