The popularity of tourism enclaves among studentsof Warsaw universities

Main Article Content

Jan Zawadka
Dominika Komar

Abstrakt
The study aimed to show the popularity of tourism enclaves as places of leisureamong students of Warsaw universities and to introduce motives, preferences, and behaviorsduring trips to such places. The research was conducted in 2023 among 291 students ofWarsaw universities. The method of research was a diagnostic survey with the use of thequestionnaire technique. Over 50% of the respondents did not rest in enclaves, which wasargued by high costs and crowds of tourists in such places. The most frequently indicatedreason for going to the enclave was the convenient and comprehensive organization of thetrip. The purpose of the trip was usually to relax by the water. Most of the respondents wereaware that the attractions presented in the enclave are commercialized and inauthentic, andtheir functioning carries several threats.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J., & Komar, D. (2023). The popularity of tourism enclaves among studentsof Warsaw universities. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 194–206. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.31
Bibliografia

Bennett-Cook, R. (2022). Enclave. In: D. Buhalis (ed.). Encyclopedia of Tourism and Marketing. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 87–90. DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781800377486 (Crossref)

Biernat, E. (2011). Sport and Other Motor Activities of Warsaw Students. Biomedical Human Kinetics 3, p. 3–10. (Crossref)

Boorstin, D. J. (1964). The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper and Row.

Buchta, K., Skiert, M. (2012). Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki I rekreacji w uczelni wychowania fizycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, p. 23–32.

Cohen, E., Neal, M. (2012). A Middle Eastern Muslim Tourist Enclave in Bangkok. Tourism Geograhies, 14 (4), p. 570–598. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14616688.2012.647320 (Crossref)

Cywiński, P. (2013). Neokolonializm turystyczny – co się kryje za tym terminem. Available online: https://post-turysta.pl/esej/pdf/neokolonializm-turystyczny (access: 05.01.2023).

Delekta, A. (2014). Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego. Humanities and Social Sciences, 21 (4), p. 25–35. (Crossref)

Derek, M. (2007). Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek. Studia Regionalne i Lokalne, 28 (2), p. 112–127.

Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Durydiwka, M., Duda-Gromada, K. (2011). Między autentycznością a kreacją – tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.). Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, p. 53–63.

Edensor, T. (1998). Tourists at the Taj. London and New York: Routledge.

Freitag, T. G. (1994). Enclave tourism development for whom the benefits roll? Annals of Tourism Research, 21 (3), p. 538–554. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90119-8 (Crossref)

Gryszel, P., Jaremen, D. E., Rapacz, A. (2008). Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej. In: W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (eds.). Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Gdańsk: WSTiH, p. 298–305.

Healy, N., Jamal, T. (2017). Enclave tourism. In: L. L. Lowry (ed.). The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Vol. 2. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Hryniewicz, J. (2010). Teoria „centrum–peryferie” w epoce globalizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 40 (2), p. 5–27.

Jędrusik, M. (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych. Przegląd Geograficzny, 75 (1), p. 81–100.

Jodko, M. (2015). Neokolonializm współczesny – mit czy rzeczywistość (doświadczenia Polski – wybrane aspekty). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, p. 143–154.

Kachniewska, M., Niezgoda, A., Nawrocka, E., Pawlicz, A. (2012). Rynek turystyczny: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Lubowiecki-Vikuk, A., Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. In: R. Pawlusiński (ed.). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, p. 149–158.

Markiewicz, E., Niezgoda, A. (2017). Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Rola motywacji i doświadczeń turysty. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, p. 339–346. DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.31 (Crossref)

Mbaiwa, J. E. (2005). Enclave tourism and its socio-economic impacts in the Okavango Delta, Botswana. Tourism Management, 26 (2), p. 157–172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.11.005 (Crossref)

Mika, M. (2007). Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej. In: W. Kurek (ed.). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 406–482.

Mróz, F., Rettinger, R. (2015). Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku ”Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolsce. In: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo PTTK “Kraj”, p. 373–386.

Naderifar, M., Goli, H., Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. Strides in Development of Medical Education, 14, e67670. (Crossref)

Naidoo, P., Sharpley, R. (2016). Local perceptions of the relative contributions of enclave tourism and agritourism to community well-being: The case of Mauritius. Journal of Destination Marketing & Management, 5 (1), p. 16–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.11.002 (Crossref)

Oppermann, M. (1993). Tourism space in developing countries. Annals of Tourism Research, 20 (3), p. 535–556. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90008-Q (Crossref)

Podemski, K. (2008). Doświadczanie obcości. Turystyka z humanistycznej perspektywy. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.). Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, p. 151–172.

Podhorodecka, K. (2019). Krajobraz turystyczny na Saint Vincent i Grenadynach jako element krajobrazu kulturowego. Prace i Studia Geograficzne, 64 (3), p. 23–36.

Prayag, G. (2015). Beyond Enclave Tourism: The Road to Sustainability of Mauritius. In: N.D. Morpeth, H. Yan (red.). Planning for Tourism: Towards a Sustainable Future. CABI Publishing, p. 240–258. DOI: https://doi.org/10.1079/9781780644585.0240 (Crossref)

Prebisch, R. (1959). Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, American Sociological Review, 49 (2), p. 251–273.

Rettinger, R. (2014). Przedsiębiorczość mieszkańców wybranych regionów turystycznych Kuby. Przedsiębiorczość-Edukacja, 10, p. 164–173. DOI: http://dx.doi.org/10.24917/20833296.10.12 (Crossref)

Saarinen, J., Wall-Reinius, S. (2019). Enclaves in tourism: producing and governing exclusive spaces for tourism. Tourism Geographies, 21 (5), p. 739–748. (Crossref)

Sadler, G. R., Lee, H. C., Lim, R. S., Fullerton, J. (2010). Recruitment of hard-to-reach population subgroups via adaptations of the snowball sampling strategy. Nursing & Health Sciences, 12, p. 369–374. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.x (Crossref)

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Voicu, M. C. (2011). Using the Snowball Method in Marketing Research on Hidden Populations. Challenges of the Knowledge Society, (1), p. 1341–1351.

Wieczorek, K. (2020). Czynniki wpływające na aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych wśród studentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 392, p. 100–112.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>