Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Main Article Content

Paweł Dziemdziela


Słowa kluczowe : działalność ekologiczna, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę edukacji ekologicznej jako formy działalności informacyjno-promocyjnej na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi Sp. z o.o. Zaprezentowano w nich wyniki badań dotyczących oddziaływania edukacji ekologicznej na mieszkańców i wartość uzyskanego ekwiwalentu reklamowego (AVE) w zależności od rodzaju medium.

Article Details

Jak cytować
Dziemdziela, P. (2017). Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 47–54. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.17
Bibliografia

Borys T.: Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo EiŚ, Warszawa-Białystok 2005.

Ciechelska A.: Ocena oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Dział Technologiczny i Ochrony Środowiska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Łódź 2017.

Gębarowski A.: Nowoczesne formy promocji, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

Jeżowski P. (red.): Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

Manteuffel-Szoege H.: Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

McCarthy E.J., W.D. Perreault Jr: Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, IRWIN, Illinois 1993.

Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 11.08.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.

Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 15.09.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.

Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 25.10.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.

Strategia działań Public Relations na rok 2017 w GOŚ Łódź sp. z o.o.

www.gos.lodz.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.