Rynek pracy w województwie łódzkim

Main Article Content

Paweł Dziemdziela


Słowa kluczowe : rynek, rynek pracy, praca, województwo łódzkie
Abstrakt
Głównym celem opracowania było przedstawienie zmieniającego się rynku pracy w województwie łódzkim. W artykule przedstawiono wskaźniki zmieniającego się rynku pracy w województwie łódzkim. Dodatkowo wskazano wyniki badań dotyczące wskaźników bezrobocia, zatrudnienia. Ukazano formy i sposoby działań aktywizujących osoby bezrobotne. Wskazano na konieczność podejmowanie działań aktywizujących osoby powyżej 50. roku życia. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne pochodzące z raportów z Powiatowego Urzędu Pracy, Banku Danych Lokalnych GUS i Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) GUS. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

Article Details

Jak cytować
Dziemdziela, P. (2018). Rynek pracy w województwie łódzkim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 33–42. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.18
Bibliografia

Analiza społeczno-ekonomiczna województwa łódzkiego. Raport, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, Łódź 2016.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), dane za lata 2013–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Drozdowski R.: Rynek pracy w Polsce. Oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.

Główny Urząd Statystyczny, Vademecum łódzkie, www.lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie.

Kryńska E., Kwiatkowski E.: Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Milewski R.: Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Polska w liczbach, województwo łódzkie w liczbach (mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie) na podstawie danych dane GUS, http://www.polskawliczbach.pl/lodzkie.

Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki, Urząd Pracy w Łodzi, Łódź 2015.

Rynek pracy w województwie łódzkim, specyfika i uwarunkowania, Urząd Pracy w Łodzi, Łódź 2006.

Serwis informacyjny województwa łódzkiego, www.lodzkie.pl/sejmik.

Sowińska A.: Praca w życiu człowieka, Polityka Społeczna 1991, nr 4.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 2006.

Szydlik-Leszczyńska A.: Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy: wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.