Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Main Article Content

Paweł Dziemdziela
Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, nakłady
Abstrakt

Celem artykułu było rozpoznanie zakresu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego w Polsce w latach 2006–2018, a także przedstawienie wielkości i struktury nakładów na tę działalność w różnych kategoriach przedsiębiorstw. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej, dane źródłowe pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i literaturę przedmiotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich okresach badawczych, tj. w latach 2006–2018 udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowym był większy niż w sektorze usługowym. Zarówno w branży przemysłowej, jak i usługowej najwięcej innowacji wprowadzały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 250 osób i więcej, a najmniej małe, w których pracowało od 10 do 49 osób. W latach 2016–2018 innowacje (nowe lub znacząco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziło 1/4 przedsiębiorstw przemysłowych i 1/5 przedsiębiorstw usługowych. Przedsiębiorstwa przemysłowe najwięcej środków finansowych przeznaczały na inwestycje w środki trwałe, w tym m.in. maszyny i urządzenia techniczne, budynki i grunty, a przedsiębiorstwa usługowe na działalność badawczą i rozwojową.

Article Details

Jak cytować
Dziemdziela, P. ., & Krzyżanowska, K. . (2020). Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (14), 89–100. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.14.21
Bibliografia

Adamowicz M.: Zachowanie konsumentów w procesach adaptacji innowacji na rynku owoców, [w:] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci, M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, t. 1.

Brzóska J.: Wdrażanie i dyfuzja innowacji a zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych, modele – metody – procesy, R. Borowiecki, J. Kaczmarek (red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A.: MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 2013, nr 64, s. 21–31.

Danielak W., Mierzwa D., Bartczak K.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017.

Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2018. Informacje sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2016-2018,14,6.html (dostęp: 18.05.2020).

Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Matusiak K. B., Mażewska M.: Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocjach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.

Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Pietrasiński Z.: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.

OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji.

Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.

Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społecznoekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.

Steinerowska-Streb I.: Bariery małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, Przegląd Organizacji 2012, nr 7, s. 18–21. (Crossref)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807).

Wilmańska A.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008––2009, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2010.

Wolański R.: Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

Zakrzewski R., Skowrońska A.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>