Postawy młodzieży akademickiej wobec odnawialnych źródeł energii

Main Article Content

Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Piotr Gołasa


Słowa kluczowe : postawy, młodzież akademicka, odnawialne źródła energii
Abstrakt
Odnawialne źródła energii (OZE) są obecnie główną alternatywą dla paliw kopalnych, a tym samym są postrzegane jako ważny czynnik sprzyjający zahamowaniu niebezpiecznych zmian klimatycznych. W artykule poruszono kwestie związane z OZE i postrzegania ich przez młodzież akademicką. W badaniach szukano odpowiedzi na pytanie, jakie postawy, wiedzę reprezentowali respondenci wobec OZE. Mimo iż coraz częściej kładzie się nacisk na upowszechnianie wiedzy dotyczącej OZE, to młodzież akademicka wykazuje przeciętny poziom wiedzy wobec tak ważnego zagadnienia, jakim są odnawialne źródła energii.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska-Gołasa, W., & Gołasa, P. (2023). Postawy młodzieży akademickiej wobec odnawialnych źródeł energii. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 15–24. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.15
Bibliografia

Bieńkowska-Gołasa, W. (2013) Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE w Polsce. W: P. Gołasa, P. Litwiniuk (red.). Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Chodakowska-Miszczuk, J., Środa-Murawska, S., Biegańska, J. (2016). Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 1 (56), s. 184–188.

Cichy, P. (2006). Aletrnatywne źródła energii. W: K. Kuciński (red.). Energia w czasach kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 152.

Gołasa, P., Litwiniuk, P. (2023). Główne czynniki rozwoju odnawialnych źródeł energii w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. W: P. Gołasa, P. Litwiniuk (red.). Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Hodana, M., Holtzer, G., Kalandryk, K., Szymańska, A., Szymański, B., Żymankowska-Kumon, S. (2012). Odnawialne źródła energii. Poradnik. Kraków: Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „Helios”.

Ignarska, M. (2013). Odnawialne źródła energii w Polsce. Kraków: Studenckie Zeszyty Naukowe . Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych POLIARCHIA, 1 (1), s. 64. (Crossref)

Juściński, J. (2010). Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce do 2020 roku. W: F. Krawiec (red.). Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 36–37.

Komunikat z badań (2023). Postawy wobec transformacji energetycznej. Nr 30/2023 CBOS.

Krawiec, F. (2010). Rola odnawialnych źródeł energii w rozwiązywaniu globalnego kryzysu energetycznego. W: F. Krawiec (red.). Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 16.

Krzyżanowska, K. (2013). Źródła fachowych informacji w opinii rolników. SERiA, t. XV, z. 2, s. 182–186.

Niedziółka, D. (2010). Rynek energii w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Panowski, M. (2022). Podstawy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W: A. Gawlak (red.). Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 29.

Sobierajski, J., Starzomska, M., Piotrowski, J. (2009). Odnawialne źródła energii – wiadomości ogólne. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.