Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski

Main Article Content

Wioletta Bieńkowska-Gołasa


Słowa kluczowe : odnawialne źródła energii, kotłownia na biomasę, gmina, Janów Podlaski
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na współcześnie przyjmowany pogląd, że cywilizacja stoi w obliczu zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców globu problemów ekologicznych, takich jak: efekt cieplarniany i kwaśne deszcze. Jest to spowodowane masowym wykorzystywaniem paliw kopalnych. Sposobem rozwiązania problemów związanych z efektem cieplarnianym jest rozwój technologii czystych źródeł energii, a więc takich, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez władze gminy Janów Podlaski (gmina wiodąca) i gmin partnerskich (Konstantynów, Rokitno) w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii na ich terenie.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska-Gołasa, W. (2016). Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 5–15. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.1
Bibliografia

Brelik A.: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3.

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.

Domański R.: Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Gronowicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom -Poznań 2010.

Jabłoński W., Wnuk J.: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Sosnowiec 2009.

Kozłowski L: Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminach Janów Podlaski, Konstantynów i Rokitno w ramach realizacji projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych", [w:] Program Funkcjonalno-Użytkowy, Konstantynów 2014.

Krawiec F.: Energia, Difin, Warszawa 2012.

Krupnik K., Brożek M.: Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2008, nr 3.

Liderzy Zielonej Energii, Gmina. Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich 2011, nr 134.

Markowski T., Stawasz D.: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.

Niedziółka D.: Zielona energia w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.

Porter M.E.: Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.

Program ochrony środowiska gminy Janów Podlaski. Załącznik do Uchwały XV/173/2004 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 czerwca 2004 r.

Statystyczne vademecum samorządowca 2014. Urząd Statystyczny w Lublinie, lublin.stat.gov.pl (dostęp 11.12.2015).

Strategia Rozwoju Gminy Janów Podlaski na lata 2007-2015, załącznik do uchwały XIV/193/08 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 października 2008.

Taubman J.: Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Ziemski K.M.: Planowanie energetyczne skuteczności aktualnych regulacji, [w:] Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, K.M. Ziemski (red.), UAM, Poznań 2012.

Zioło M.: Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), C.H. Beck, Warszawa 2011.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.