Turystyka filmowa jako element promocji regionu

Main Article Content

Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Piotr Gołasa


Słowa kluczowe : turystyka filmowa, promocja, region
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań odnoszące się do postrzegania przez respondentów turystyki filmowej jako elementu promującego dane miejsca czy regiony. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych badań odnoszące się do turystyki filmowej w promocji destynacji turystycznych wskazują na to, iż jest to zjawisko, które należy jeszcze bardziej promować, gdyż niespełna 50% badanych spotkało się z pojęciem turystyki filmowej.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska-Gołasa, W., & Gołasa, P. (2021). Turystyka filmowa jako element promocji regionu. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 5–14. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.1
Bibliografia

Bernat S.: Film i turystyka filmowa a krajobraz. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2016, nr 34.

Bieńkowska-Gołasa W.: Film tourism in the promotion of selected tourist destinations. Acta Sci. Pol. Oeconomia 2018, 17 (4). (Crossref)

Florek M.: Determinanty i możliwości promowania regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, Rok LXIII, z. 3.

Jaska E., Werenowska A.: Instrumentarium public relations stosowane w kreowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego. [W:] E. Jaska, T. Skoczek (red.): Społeczno-ekonomiczne wymiary współczesnej samorządności, Warszawa 2018.

Jaska E.: Znaczenie informacji w budowaniu konkurencyjności regionów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, Tom XV, z. 8.

Kuciński K.: Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

Oleksiuk A.: Marketing usług turystycznych. Difin, Warszawa 2009.

Raszkowski A.: Przesłanki promocji miast i regionów. Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 56.

Stasiak A.: Turystyka literacka i filmowa. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź 2009.

Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press. Warszawa 1993.

Tucki A.: Turystyka filmowa — wybrana problematyka badawcza. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska. Barometr Regionalny 2016, tom 14, nr 2.

Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Żemła M., Zawadzki P.: Film-Induced Tourism: Basic Relations Between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, nr 4 (28).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.