Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę

Main Article Content

Jan Zawadka
Karolina Tomaszek


Słowa kluczowe : turystyka biznesowa, podróże służbowe, rynek spotkań, Warszawa
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie istoty turystyki biznesowej, a także scharakteryzowanie zachowań i preferencji turystów biznesowych odwiedzających Warszawę. Wykorzystanymi metodami badawczymi były analiza literatury oraz sondaż diagnostyczny. Badania ankietowe przeprowadzono w lutym 2020 roku na próbie 90 osób odwiedzających Warszawę w celach biznesowych. Na podstawie wyników badań wywnioskowano, iż przyjazdy biznesowe respondentów do Warszawy odbywają się w większości kilkukrotnie w ciągu roku, a średnia długość pobytu wynosi zazwyczaj dwa dni. Zależność między porą roku a częstotliwością przyjazdów służbowych do Warszawy jest znikoma. Przeważająca część badanych postrzega stolicę Polski jako atrakcyjną destynację turystyki biznesowej, która posiada odpowiednią infrastrukturę do organizacji spotkań biznesowych.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J., & Tomaszek, K. (2021). Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 151–162. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.14
Bibliografia

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia. Difin, Warszawa 2014, s. 40.

Bergier J.: Turystyka transgraniczna w Polsce i jej uwarunkowania. [W:] J. Biliński, D. Sawaryn (red.): Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 43–52.

Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M.: Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M.: Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań. Wydawnictwo Beck, Warszawa 2015.

Borodako K.: Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, nr 1 (33). (Crossref)

Celuch K.: Definicje i interpretacje pojęć. [W:] Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Warszawa 2005.

Cieślikowski K.: Problemy rozwoju turystyki biznesowej poza dużymi miastami na przykładzie Wisły. [W:] M. Bajgier-Kowalska, I. Kapera (red.): Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2019.

Davidson R., Cope B.: Turystyka biznesowa: konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.

Grala D.T.: Rozwój turystyki handlowej obywateli państw powstałych po rozpadzie ZSRR w Polsce w latach 90. XX w. Geneza, skala zjawiska i wpływ na przemiany rynkowe. [W:] E. Kościk (red.): Gospodarczy wymiar turystyki. Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2011.

Hołderna-Mielcarek B., Majchrzak K.: Strategia rozwoju turystyki zakupowej na przykładzie miasta Poznania. [W:] J. Mikołajczyk (red.): Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel, gastronomia, turystyka. WSHiU, Poznań 2007.

Iwan B. Potrzeby nabywcze na rynku biznesowych usług turystycznych. [W:] B. Dobiegała-Korona (red.): Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Wydawnictwo WSE Almamer, Warszawa 2010.

Kalinowska-Żeleźnik A., Sidorkiewicz M.: Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2012, nr 699 (84), s. 665.

Liszewski S.: Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny). Warsztaty z Geografii Turyzmu 2013, t. 3 (23), s. 9–19. (Crossref)

Medlik S.: Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. PWN, Warszawa 1995.

Meyer B.: Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Niemczyk A.: Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju. Handel Wewnętrzny 2015, nr 3 (356), s. 174–184.

Paliś B.: Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie. Marketing i Zarządzanie 2017, nr 1 (47), s. 39–49. (Crossref)

Paliś B.: Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania, finansów i marketingu 2015, nr 867 (40), s. 56. (Crossref)

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Raport 2019. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2020.

Rogers T.: Conferences and Conventions, Butterworth-Heinemann, Oxford 2008.

Sidorkiewicz M.: Turystyka biznesowa. Difin, Warszawa 2011.

Swarbrooke J., Horner S.: Business Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. (Crossref)

Wachowiak H. (red.): Tourism and borders: Contemporary issues, policies, and international research. Aldershop, Ashgate 2006.

Więckowski M.: Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. IGiPZ PAN, Warszawa 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.