Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej

Main Article Content

Jan Zawadka


Słowa kluczowe : agroturystyka, turystyka wiejska, obszary wiejskie, Lubelszczyzna
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie motywów podejmowania działalności agroturystycznej, źródeł finansowania, wielkości oraz poziomu zwrotu wydatków poniesionych na rozpoczęcie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług agroturystycznych. Badania przeprowadzono wśród 81 właścicieli gospodarstw agroturystycznych świadczących swoje usługi na terenie Lubelszczyzny. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym motywem podejmowania działalności agroturystycznej była chęć uzyskania dodatkowego dochodu. Kwaterodawcy wydatki związane z rozpoczęciem tej działalności pokrywali najczęściej z własnych oszczędności. Były one stosunkowo niewielkie – w ponad 90% przypadków poniżej 20 tys. zł. Jednak na ich zwrot trzeba było czekać minimalnie 2-3 lata.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J. (2014). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (1), 133–141. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1.12
Bibliografia

Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Bott A., Jaźwiński I.: Możliwości finansowania turystyki wiejskiej ze środków Unii Europejskiej. „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2002, nr 2(341).

Churski P.: Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.

Czternasty W., Buczkowska N.: Możliwości i zakres finansowania przedsięwzięć agroturystycznych ze środków unijnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. [w:] Agroturystyka. Moda czy potrzeba? Red. naukowa G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Jalinik M.: Opłacalność działalności w powiecie hajnowskim. [w:] Agroturystyka. Moda czy potrzeba? Red. naukowa G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Kurtyka-Marcak I.: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2012, z. 29.

Niedziółka A.: Ekonomiczna opłacalność prowadzenia usług agroturystycznych w województwie małopolskim. [w:] Agroturystyka. Moda czy potrzeba? Red. naukowa G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa 2012.

Szarek S.: Ilościowy i wartościowy próg rentowności usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne. „Wieś i Rolnictwo” 2005, nr 4(129).

Wiśniewska A.: Dochodowość usług agroturystycznych w gospodarstwach kaszubskiej gminy Brusy. „Słupskie Prace Geograficzne” 2008, nr 5.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>