Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich

Main Article Content

Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : kobieta wiejska, praca, aktywizacja zawodowa, obszary wiejskie
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było ukazanie sytuacji zawodowej kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy. Autorka przedstawiła wyniki badań dotyczące ich obowiązków oraz pracy zawodowej. Największą liczbę wśród pracujących zawodowo stanowiły kobiety, które od urodzenia zamieszkują obszary wiejskie, a głównym impulsem do podjęcia pracy były powody finansowe. Z przeprowadzonych badań wynika, iż mimo braku satysfakcji z wykonywanej pracy w dziedzinach pozarolniczych, nie zdecydowałyby się na jej zmianę.

Article Details

Jak cytować
Olejniczak, W. (2019). Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 77–84. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.20
Bibliografia

Baran J.: Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 2014, t. 101, z. 2, s. 20.

Cramon-Taubadel S., Nivyerski O.: Twenty years of research on transition in agricultural economics journals, “European Review of Agricultural Economics”, 2012, vol. 39, t. 2, s. 335-359. (Crossref)

Foster A.D., Rosenzweig M.R.: Economic Development and the Decline of Agricultural Employment, Handbook of Development Economics 2008, s. 3053.

Fuszara M.: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych 2002.

FOCUS GROUP – CRSG: Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. Szczecin, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP 2012, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.

Gawrońska-Nowak B., Jura J., Zarzycka A.: Bariery napotykane przez kobiety wiejskie i z małych miejscowości w korzystaniu z przysługujących im praw, Raport z badania przeprowadzonego przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych CASE 2003, s. 27.

Kłodziński M.: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN 1999, s. 16-23.

Krzyszkowski J. (red.): Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 2008, s. 27-30.

Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H., Praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań jakościowych, (w:) Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2007, ss. 110-113.

Pięcek B., Portret zbiorowy wiejskich przedsiębiorców, (w:) Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja, Szafraniec K. (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2006, ss. 227.

Sawicka J.: Koła gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, „Wieś i Rolnictwo” 1996, nr 2 (91), s. 79.

Sawicka J. (red.): Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, tom I-II, „Wieś Jutra”, Warszawa 2008.

Strykowska M.: Kobiety wiejskie w okresie przemian, 1999, www.oska.org.pl (dostęp: 20.11.2018).

Ziółkowska J.: Makroekonomia oraz efektywności inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 2005, s. 43-45.

www.stat.gov.pl (dostęp: 20.12.2019).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.