Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich

Main Article Content

Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : Koło Gospodyń Wiejskich, rozwój lokalny, tradycja, inicjatywa
Abstrakt
Celem artykułu było poznanie głównych działań podejmowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), a także ich wkładu w rozwój lokalny. W pracy wykorzystano pierwotne oraz wtórne materiały źródłowe. Źródła wtórne to literatura naukowa w zakresie rozwoju lokalnego oraz ustawy, które odnoszą się do poruszanego problemu. Źródła pierwotne to wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z użyciem techniki wywiadu swobodnego z członkiniami oraz przewodniczącymi KGW. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że KGW spełniają tradycyjne role, takie jak podtrzymanie tradycji ludowych i folklorystycznych, ale również podejmują nowe wyzwania: organizację imprez sportowych, sesji fotograficznych, czy sprzątanie swoich miejscowości. Wszystkie te działania mają wspólny cel, którym jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz poprawa jakości ich życia.

Article Details

Jak cytować
Olejniczak, W. (2021). Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 67–75. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.20
Bibliografia

Banasiak K.: 150 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, Portal Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, www.izbarolnicza.lodz.pl (dostęp: 11.07.2019).

Borkowski J., Gurnicz A.: Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 9.

Chmielewska B.: Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2021, nr 1, s. 27.

Fiedor B.: Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [w:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 35.

Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W.: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Toruń 2013, s. 121-122.

Grzebisz-Nowicka Z.: Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, [w:] Sawicka J. (red.), Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995, s. 145-190.

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MRiRW%2022.02.2019.pdf (dostęp 01.11.2021).

Kutkowska B.: Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich w kontekście zróżnicowanego rozwoju (przegląd teorii i piśmiennictwa), [w:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN, Warszawa 2012, s. 157.

Mencwel J., Milczewska K., Wiśniewski J.: Koła gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014, s. 14.

Ostaszewska A.: Zaangażowanie i aktywność społeczna kobiet na przykładzie kół gospodyń wiejskich oraz grup feministycznych, [w:] G. Chimiak, K. Iwińska (red.), Krajobraz społecznościowy Polska – 2014. Warszawa: Collegium Civitas, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 2015, s. 117.

Pawlewicz K., Pawlewicz A.: Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2010, s. 71.

Szczepańska B., Szczepański J.: Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, nr 68, s. 70. (Crossref)

Środa M.: Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 367.

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. nr 32 poz. 217 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2202)

Wilkin J.: Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, MRR, Warszawa 2007, s. 596.

Wojcieszak- Zbierska M., Zawadka J.: Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim, Turystyka i Rozwój Regionalny, Wydawnictwo SGGW, nr 11, s. 129.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.