Wybrane zachowania odpowiedzialne środowiskowo i społecznie generacji Z w kontekście gospodarki dobrawspólnego

Main Article Content

Agata Balińska
Ewa Jaska
Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : gospodarka dobra wspólnego, generacja Z, indeks zachowań odpowiedzialnychśrodowiskowo i społecznie
Abstrakt
Zachowania odpowiedzialne środowiskowo i społecznie wpisują się w koncepcjęgospodarki dobra wspólnego. W takim kontekście zostały poddane analizie wybranezachowania reprezentantów generacji Z, co stanowiło główny cel zaprezentowanych badań.Wybór problematyki badań oraz generacji Z uzasadniono w treści artykułu. W artykulewykorzystano analizę danych źródłowych oraz wyniki własnych badań ankietowych. .Na potrzeby weryfikacji hipotez wykorzystano autorski wskaźnik zachowań odpowiedzialnychśrodowiskowo i społecznie oraz miary statystyki opisowej. Badania wykazały, że największywpływ na zachowania odpowiedzialne mają uwarunkowania ekonomiczne, a zmienną .w największym stopniu różnicującą wartość wskaźnika jest płeć.

Article Details

Jak cytować
Balińska, A., Jaska, E., & Werenowska, A. (2024). Wybrane zachowania odpowiedzialne środowiskowo i społecznie generacji Z w kontekście gospodarki dobrawspólnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 5–17. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.1
Bibliografia

Global 2022 Gen Z & Millennial Survey (n.d.). Pobrano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pa-ges/about-deloitte/articles/raport-global-2022-gen-z-and-millennial-survey.html (dostęp: 02.05.2023).

Balińska, A., Jaska, E., Werenowska, A. (2021). The role of eco-apps in encouraging pro-environmental behavior of young people studying in Poland. Energies, 14 (16), s. 4946. DOI: https://doi.org/10.3390/enl4164946 (Crossref)

Bechtel, M. M., Genovese, F., Scheve, K. F. (2017). Interests, Norms and Support for the Provision of Global Public Goods: The Case of ClimateCo-operation. British Journal of Political Science, 49 (4), s. 1-23. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123417000205 (Crossref)

Bollier, D. (2014). The Commons. Dobro wspólne dla każdego. Kraków: Wydawnictwo Faktoria.

Borusiak, B., Kucharska, B. (2020). Opinie studentów na temat konsumpcji mięsa i jej konsekwencji dla środowiska naturalnego. Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 26/3, s. 53-64. DOI: https:// doi.org/10.19195/2658-1310.26.3.4 (Crossref)

Capiene, A., Rutelione, A., Tvaronaviciene, M. (2021). Pro-environmental and pro-social engagement in sustainable consumption: Exploratory study. Sustainability, 13 (4), 1601. DOI: https://doi. org/10.3390/sul3041601 (Crossref)

Cerutti, P. S., Martins, R. D., Macke, J., Sarate, J. A. R. (2019). "Green, but not as green as that": An analysis of a Brazilian bike-sharing system. Journal of Cleaner Production, 217, s. 185-193. DOI: http://dx.doi.Org/10.1016/j.jclepro.2019.01.240 (Crossref)

Clear, J. (2019). Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Cohen, J., Moeltner, K., Schmidthaler, M., Reichl, J. (2016). An empirical analysis of local opposition to new transmission lines across the EU-27. Energy Journal, 37 (3), s. 59-82. DOI: https://doi. org/10.5547/01956574.37.3.jcoh (Crossref)

Dudziak, A., Stoma, M., Zając, G. (2022). Application of the CSI method to test consumer satisfaction: a case study of petrol stations. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 116, s. 113-124. DOI: https://doi.Org/10.20858/sjsutst.2022.116.7 (Crossref)

Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5 (1), s. 1-4. DOI: https://doi.org/10.11648/ j.ajtas.20160501.11 (Crossref)

Felber, Ch. (2014). Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości. Rzeszów: Wydawnictwo Biały Wiatr.

German, J. D., Cabacungan, A. D. H. (2021). Customer Awareness and Satisfaction Analysis on the Use of Motorcycle Taxi Applications in the Philippines. Paper presented at the 2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2021, s. 637-642. DOI: https://doi.org/10.1109/ICIEA52957.2021.9436717 (Crossref)

Gruszczyński, A. (2023). Drożyzna dołuje pokolenieZ. Młodzi przestali kupować nowe ubrania, buty i wkurzają się na zbyt małe podwyżki pensji. 1 maja 2023. Pobrano z: https://warszawa.wyborcza.pl/ warszawa/7,54420,29707030,mlodzi-przestali-kupowac-nowe-ubrania-i-buty-ostatnio-awan-sowalam.html?_ga=2.104497600.1785086467.1682957204-1962298529.1682957200#S.TD-K.C-B.9-L.l.duzy (dostęp: 03.05.2023).

Hsu, C. C., Liou, J. J. H., Lo, H. W., Wang, Y. C. (2018). Using a hybrid method for evaluating and improving the service quality of public bike-sharing systems. Journal of Cleaner Production, 202, s. 1131-1144. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.jclepro.2018.08.193 (Crossref)

Jabłońska, K., Sobieraj, A. (2013). Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych. Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, 2 (6), s. 40-48.

Jaska, E., Werenowska, A., Balińska, A. (2022). Environmentally and Socially Sustainable Behaviors of Generation Z in Poland Stimulated by Mobile Applications. Energies, 15 (21), s. 1-18. DOI: https://doi.org/10.3390/enl5217904 (Crossref)

Lusawa, R. (2007). Ekonomia dobra wspólnego. Nowe podejście czy nowa „modna bzdura"? Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 11 (1-4). s. 19-31.

Lyons, S. T., Schweitzer, L., Eddy, S. W. (2015). How have careers changed? An investigation of changing career patterns across four generations. Journal of Managerial Psychology, 30, s. 8-21. DOI: https://doi.org/10.1108/JMP-07-2014-0210 (Crossref)

Milewska, A. (2020). Dylematy i zasady dostępności dóbr publicznych w aspekcie aktywności turystycznej (wybrany zakres). Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1, s. 159-168.

Mulder, J., de Bruijne, M. (2019). Willingness of Online Respondents to Participate in Alternative Modes of Data Collection. Survey Practice, 12 (1). DOI: https://doi.org/10.29115/SP-2019-0001 (Crossref)

Ostrom, E. (1990) Governing the commons: The evolution if institutions for collective action. New York: Cambridge University Press. (Crossref)

Ostrom, E. (2012). Instytucje i środowisko z wprowadzeniem Boba Jessopa. Zarządzanie Publiczne, 2 (20), s. 83-99. DOI: https://doi.org/10.7366/1898352922006

Parzonko, A., Balińska, A., Sieczko A. (2021). Pro-environmental behaviors of generation Z in the context of the concept of homo socio-oeconomicus. Energies, 14 (6), 1597. DOI: https://doi. org/10.3390/enl4061597 (Crossref)

Piechowiak, M. (2008), Konstytucyjna zasada dobra wspólnego-w poszukiwaniu kontekstu interpretacji. W: W. J. Wołpiuk (red.), Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Prandecki, K. (2016). Dobro wspólne a zrównoważony rozwój. Optimum. Economic Studies, 82 (4), s. 55-68. DOI: https://doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.05 (Crossref)

Przybytniowski, J. W. (2019). Metoda CSI w badaniu satysfakcji klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych. Problemy Jakości, 2, s. 8-16. DOI: https://doi.Org/10.15199/46.2019.2.2 (Crossref)

Pukas, A. (2015). Indeksy satysfakcji klienta - kluczowe cechy i wykorzystanie w handlu detalicznym. Marketing i Rynek, 8, s. 548-556. Pobrano z: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/ marketing_i_rynek_nr_8_2015_cd_nowy.pdf (dostęp: 08.05.2024).

Raworth, K. (2023). Ekonomia obważanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Reichl, J., Cohen, J. J., Klockner, C. A., Kollmann, A., Azarova, V. (2021). The drivers of individual climate actions in Europe. Global Environmental Change, 71 (3). DOI: https://doi.org/10.1016/ j.gloenvcha.2021.102390 (Crossref)

Reid, W. V., Chen, D., Goldfarb, L. Hackmann, H., Lee, Y. T., Mokhele, K., Ostrom, E., Raivio, K., Ro-ckstróm, J., Schellnhuber, H. J., Whyte, A. (2010). Earth system science for global sustainability: grand challenges. Science, 330 (6006), s. 916-917. (Crossref)

Saboya de Aragao, B., Alfinito, S. (2021). The relationship between human values and conscious ecological behavior among consumers: Evidence from Brazil. Cleaner and Responsible Consumption, 3, 100024. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.clrc.2021.100024 (Crossref)

Skowron, Ł. (2010). Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 97, s. 156-168.

Skowroński, A. (2020). Przyroda jako dobro wspólne w koncepcji ekologii integralnej. Studia Ełckie, 22 (2), s. 201-218. DOI: https://doi.org/10.32090/SE.220213

Słodowa-Hełpa, M. (2015). Odkrywanie na nowo dobra wspólnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43 (3), s. 7-27. DOI: https://doi.Org/10.15584/nsawg.2015.3.l (Crossref)

Tapia-Fonllem, C., Corral-Verdugo, V., Fraijo-Sing, B., Durón-Ramos, M. F. (2013). Assessing Sustainable Behavior and its Correlates: A Measure of Pro-Ecological, Frugal, Altruistic and Equitable Actions. Sustainability, 5, s. 711-723. DOI: https://doi.org/10.3390/su5020711 (Crossref)

Tarapata, J. (2020). Orientacja na zrównoważoną konsumpcję w zachowaniach młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, s. 207-218. DOI: https://doi. org/10.5604/01.3001.0014.2884 (Crossref)

Thurston, G. D. (2013). Health co-benefits. Nature Clim Change, 3, s. 863-864. DOI: https://doi. org/10.1038/nclimate2013 (Crossref)

Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień, B. (2008). Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Woźniak, J., Zimon, D. (2016). Zastosowanie metody CSI do badania satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranej sieci handlowej. Modern Management Review, XXI, 23 (3), s. 219-228. (Crossref)

Yadav, N., Shankar, R., Singh, S. P. (2023). Customer satisfaction-dilemma of comparing multiple scale scores. Total Quality Management and Business Excellence, 34 (1-2), s. 32-56. DOI: https://doi. org/10.1080/14783363.2022.2028547 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.