Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020

Main Article Content

Marzena Trajer
Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : rolnictwo ekologiczne, Unia Europejska, PROW 2014–2020
Abstrakt
Celem opracowania było określenie pozycji polskiego rolnictwa ekologicznego na tle rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej (UE), regionalnego rozmieszczenia producentów ekologicznych w Polsce, a także rozpoznanie zakresu wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020. W artykule wykorzystano dane wtórne i zastosowano metodę analizy porównawczej. Pod względem liczby gospodarstw ekologicznych Polska w 2015 r. zajęła szóstą pozycję w UE. Z analizy wynika, że najwięcej wniosków o dofinansowanie produkcji ekologicznej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” zostało zrealizowanych w województwach z największą liczbą gospodarstw ekologicznych w Polsce, a więc zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Article Details

Jak cytować
Trajer, M., & Krzyżanowska, K. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020. Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 115–126. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.24
Bibliografia

Brodzińska K.: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 2014, t. 14, z. 3.

Europejskie partnerstwo innowacji: Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014 (dostęp: 29.04.2017).

EUROSTAT: Organic farming statistics (dostęp: 10.02.2017).

FiBL&IFOAM: The World of Organic Agriculture, Frick and Bonn 2017.

Komorowska D.: Efektywność ekologicznych gospodarstw sadowniczych w porównaniu do konwencjonalnych, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016, 115. (Crossref)

Miś T., Zając D.: Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017, 3.

Molenda-Grysa I.: Przesłanki produkcji żywności ekologicznej w Polsce – typologia potencjałów, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016, t. 103, z. 3.

Ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014, IJHARS, Warszawa 2015.

Strefa Inspiracji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Moda na rolnictwo ekologiczne stała się faktem, www.kowr.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).

Szarek S.: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2015, 1(35).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.