Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim

Main Article Content

Monika Wojcieszak-Zbierska
Jan Zawadka


Słowa kluczowe : koła gospodyń wiejskich, kobiety na wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, przedsiębiorczość, obszary wiejskie
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie genezy, istoty oraz celów funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, zaprezentowanie ich aktywności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, a także rozpoznanie i ukazanie celów inwestycji przez nie prowadzonych. Opracowanie wzbogacono studium przypadku Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Modliszewku. W pracy wykorzystano pierwotne oraz wtórne źródła materiału badawczego. Źródła wtórne to literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, w tym inicjatyw podejmowanych przez kobiety na obszarach wiejskich, rozporządzenia oraz dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dofinansowania KGW środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. Źródła pierwotne natomiast to wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2019 roku dotyczących wykorzystywania pozyskanych przez KGW środków finansowych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pozyskane przez KGW fundusze pozwoliły na realizacje wielu działań, które przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich. Członkinie badanych kół wykazywały się przedsiębiorczością i budowały dobry wizerunek swojego regionu. Otrzymane fundusze w głównej mierze przeznaczały na unowocześnienie posiadanego wyposażenia, a także promocję koła, regionu oraz lokalnej kuchni.

Article Details

Jak cytować
Wojcieszak-Zbierska, M., & Zawadka, J. (2019). Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powiecie gnieźnieńskim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 127–138. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.12
Bibliografia

Banasiak K.: 150 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, Portal Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, www.izbarolnicza.lodz.pl (dostęp: 11.07.2019).

Biejat M., Wójcikowska K.: O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2015, nr 1.2.

Borkowski J., Gurnicz A.: Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.

Bukraba-Rylska I.: Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Bzowski W.: Praca społeczno-gospodarcza wsi wielkopolskiej, Drukarnia Rola, Warszawa 1921.

Działalność kół gospodyń wiejskich, www.sodr.pl (dostęp: 12.07.2019).

Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W.: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Toruń 2013.

Grzebisz-Nowicka Z.: Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, [w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.) Wydawnictwo Jadran, Warszawa 1995.

Herbst J.: Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.

Horbaczewski R.: Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł, www.prawo.pl (dostęp: 12.07.2019).

Jędrzejczyk A.: Aktywność społeczna kobiet z obszarów wiejskich na rzecz rozwoju lokalnego – studia przypadków z województwa opolskiego, [w:] Nieco inny trzeci sektor – studia przypadków, E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2017.

Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Marczakiewicz A., Markowicz Z., Stępiński J.: 130-lecie Kółek Rolniczych. Krótki zarys historii Kółek Rolniczych (1862–1992), KZRKiOR, Warszawa 1992.

Mencwel J., Milczewska K., Wiśniewski J.: Koła gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014.

Psyk-Piotrowska E., Sudra E.: Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery, Journal of Agribusiness and Rural Development 2014, nr 92(32).

Radziewicz J.: Kobiety Polskiej wsi – portrety. Koła Gospodyń Wiejskich – tradycja i nowoczesność, Rolniczy Magazyn Elektroniczny 2015, nr 65.

Rogaczewska M.: Struktury kościelne na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.

Sawicka J.: Koło gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, Wieś i Rolnictwo 1996, nr 2.

Szczepańska B., Szczepański J.: Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, nr 68. (Crossref)

Szewioła P.: Koła gospodyń wiejskich zainteresowane dotacjami, www.serwisy.gazetaprawna.pl (dostęp: 12.07.2019).

Środa M.: Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212, z 2019 r. poz. 693.).

Wojcieszak M.: Women’s cooperation in Polish rural areas, Proceedings of the 2019, International Conference Economic Science for Rural Development 2019, nr 50, s. 248–256, DOI: 10.22616/ESRD.2019.031. (Crossref)

Zawadka J.: Motywy, inspiracje i źródła finansowania działalności agroturystycznej na Lubelszczyźnie, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, I. Sikorska-Wolak (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.