Polityka samorządu województwa mazowieckiego w zakresie wspierania aktywności fizycznej jego mieszkańców

Main Article Content

Piotr Gabryjończyk
Jan Zawadka


Słowa kluczowe : aktywność fizyczna, samorząd wojewódzki, Mazowsze, dokumenty planistyczne
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie polityki samorządu województwa mazowieckiegow zakresie wspierania aktywności fizycznej jego mieszkańców. W większości regionalnychdokumentów planistycznych o charakterze ogólnym aktywność fizyczna mieszkańcówwojewództwa nie jest traktowana jako obszar priorytetowy. Zupełnie inaczej kwestiata wygląda w programach dotyczących turystyki, gdzie położono wyraźnie większy naciskna promowanie takiej aktywności. Na poziomie regionalnym opracowano ponadto kilkadokumentów dotyczących działań w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśródwybranych grup społecznych, w tym przede wszystkim wśród seniorów. Także władze Warszawypodejmują liczne działania aktywizujące mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej.Na szczególną uwagę zasługuje program „Sport blisko domu do 2025 roku”. Jego celem jestzapewnienie różnorodnych miejsc aktywności fizycznej, oferowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,a także informowanie o możliwościach treningowych i tym samym zachęcaniemieszkańców do ruchu i ćwiczeń.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, P., & Zawadka, J. (2023). Polityka samorządu województwa mazowieckiego w zakresie wspierania aktywności fizycznej jego mieszkańców. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 51–61. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.18
Bibliografia

Drygas, W., Główczyńska, R., Turska-Kmieć, A., Folga, A. (2021). Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik w promocji zdrowia i profilaktyce chorób przewlekłych. W: W. Drygas, M. Gajewska, T. Zdrojewski (red.). Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Raport Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 31–51.

Gajewska, M., Lewtak, K., Urban, E. (2021). Działania na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej – skala ogólnopolska. W: W. Drygas, M. Gajewska, T. Zdrojewski (red.). Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Raport Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 145–162.

Gieroba, B. (2019). Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 25 (3), s. 153–161. DOI: https://doi.org/10.26444/monz/112259 (Crossref)

Gołębiowska, A., Zientarski, P. B., Stępień, E. (2016). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny. W: A. Gołębiowska, P. B. Ziętarski (red.). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 13–32.

Komisje Sejmiku (2023). Pobrano z: https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/komisje-sejmiku/komisjazdrowia-i-kultury-fizycznej.html (dostęp: 15.09.2023).

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Kościuszuk, J. (2016). Znaczenie ruchu i aktywności w życiu człowieka. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.). Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 2. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 776–788.

Kozubek, E. (red.) (2022). Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Matwiejuk, J. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce. W: M. Perkowski, J. Szymański, M. Zdanowicz (red.). Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu. Białystok: Temida 2, s. 313–338.

Mazowsze dla seniorów 2022 – lista beneficjentów (2022). Pobrano z: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/mazowsze-dla-seniorow/mazowsze-dla-seniorow-2022--lista-beneficjentow.html (dostęp: 15.09.2023).

Mazowsze dla seniorów 2022 – lista beneficjentów w ramach naboru uzupełniającego (2022). Pobrano z: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/mazowsze-dla-seniorow/mazowsze-dla-seniorow-2022-lista-beneficjentow-w-ramachnaboru-uzupelniajacego.html (dostęp: 15.09.2023).

Mazowsze dla Sportu (2022). Pobrano z: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/edukacja-isport/mazowsze-dla-sportu-2022/mazowsze-dla-sportu-2022-komunikat-nr-1.html (dostęp: 15.09.2023).

Mazowsze pomoże seniorom. Rusza nowy program wsparcia (2022). Pobrano z: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/mazowsze-dla-seniorow/mazowsze-pomozeseniorom-rusza-nowy-program-wsparcia.html (dostęp: 15.09.2023).

Panasiuk, B., Krajewska-Kułak, E., Okurowska-Zawada, B. (2018). Wybrane aspekty wpływu aktywności ruchowej na organizm młodzieży. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.). Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 4. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 665–674.

Program sport i rekreacja w Warszawie do roku 2025 (2022). Pobrano z: https://sport.um.warszawa.pl/program-sport-i-rekreacja-w-warszawie-do-roku-2025 (dostęp: 15.09.2023).

Program sportowo blisko domu do 2025 roku (2021).

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 (2020).

Puk, M. (red.) (2022). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza (2022). Pobrano z: https://radioniepokalanow.pl/rady-seniorow-ze-wsparciem-mazowsza/ (dostęp: 15.09.2023).

Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” (2022).

Rekordowe 41 mln zł na rozwój bazy sportowej na Mazowszu (2022). Pobrano z: https://mazovia.pl/pl/edukacja_i_sport/aktualnosci/rekordowe-41-mln-zl-na-rozwoj-bazy-sportowej-na-mazowszu.html (dostęp: 15.09.2023).

Strategia #Warszawa2030 (2018).

Strategia Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 (2021).

Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020 (2014).

Strzelecki, Z. (red.) (2006). Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja). Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Szumiec, M. (2016). Aktywność fizyczna jako istotny czynnik wzmacniania potencjału zdrowotnego – wyzwania dla edukacji zdrowotnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”, 224, s. 133–157.

Uchwała nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 144 poz. 4385).

Uchwała nr 164/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020”.

Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (M.P. 2021 poz. 10).

Uchwała nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+.

Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576).

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857).

WHO (2022). Pobrano z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity. (dostęp: 15.09.2023).

Zarządzenie nr 88/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu sportowo blisko domu do 2025 roku” do „Strategii #Warszawa2030”.

Zembura, P., Korcz, A., Cieśla, E., Nałęcz, H. (2022). Raport o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce w ramach projektu Global Matrix 4.0. Warszawa: Fundacja V4Sport. Pobrano z: https://www.activehealthykids.org/wp-content/uploads/2022/10/Poland-report-card-longform-2022.pdf (dostęp: 15.09.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2